Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky

Všeobecné zmluvné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetok predaj tovaru a služieb spoločnosťou SC GREEN FOOD MARKET SRL (ďalej len Kalapod.sk), prostredníctvom virtuálneho obchodu www.kalapod.sk.

Uplatniteľný právny poriadok je právny poriadok Rumunska.

Táto časť definuje všetky zmluvy, na základe ktorých Predávajúci, Kalapod.sk, prevádza alebo sa zaväzuje previesť vlastníctvo určitých výrobkov na spotrebiteľa a spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaväzuje zaplatiť ich cenu.

Používanie tejto stránky znamená akceptovanie nižšie uvedených Obchodných podmienok.

Nasledujúce ustanovenia predstavujú Obchodné podmienky Kalapod.sk.

Ak nás informujete pred uzavretím zmluvy (kontroly objednávky), že požadujete doručenie pred alebo v určitý deň a trváte na tomto dátume dodania, prosíme Vás, aby ste nepodali objednávku, pretože Kalapod.sk nezodpovedá za doručenie v stanovených termínoch, ale len v lehote stanovenej v tejto zmluve.

Pokračovaním v prehliadaní tejto stránky výslovne súhlasíte s prijatím zmluvných obchodných podmienok a zmluva má pre Vás záväzný účinok.

Zároveň zadaním objednávky na tejto stránke výslovne potvrdzujete, že z tejto objednávky vyplýva priama povinnosť zaplatiť predávajúcemu Kalapod.sk.

1. Preambula

Kupujúci – - fyzická alebo právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý si na webe vytvorí účet a zadá Objednávku potvrdenú Predávajúcim.
Predávajúci - SC GREEN FOOD MARKET SRL, IULIU MANIU BOULEVARD, Č. 187, BUDOVA B, SEKTOR 6, BUKUREŠŤ, DIČ: RO34243756, IČ DPH: J40/3248/2015, č. účtu RO43 UGBI 0000 4620 1536 9EUR otvorený v GARANTI BANK.

Kontaktné údaje sú k dispozícii v časti "O nás".

Objednávka - elektronický dokument ako forma komunikácie medzi Kalapod.sk a Kupujúcim, ktorým Kalapod.sk sa zaväzuje dodať objednané výrobky a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť ich hodnotu.

Výrobky – tovar, ktorý má dodať Kalapod.sk Kupujúcemu následkom uzavretej zmluve. Zmluva – Objednávka potvrdená Predávajúcim.

2. Informácie o výrobku

Výrobky predávané prostredníctvom webovej stránky www.kalapod.sk sú nové a v čase dodania sú doplnené faktúrou podľa platných právnych predpisov.

Kalapod.sk môže zverejňovať na stránke informácie o Tovare a/alebo Službách a/alebo akciách, ktoré uplatňuje ona alebo ktorákoľvek tretia strana s ktorou uzavrela zmluvy o partnerstve, v určitom časovom období a v rámci dostupných zásob.

Výrobky sú ponúkané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v rámci dostupných zásob.

Z tohto dôvodu, Kalapod.sk preberá právo nerešpektovať určitú objednávku v prípade, že výrobok už nie je na sklade, zvyšné výrobky sú nevyhovujúce pre dodanie alebo z dôvodov mimo kontroly Kalapod.sk.

Všetky informácie použité na opis Výrobkov dostupných na stránke (statické / dynamické obrázky / multimediálne prezentácie / atď.) predstavujú informácie pre klienta od Predávajúceho, sú používané aj na prezentáciu.

Ceny uvedené na stránke sú vyjadrené v euro a zahrnujú DPH (19% z hodnoty výrobku). Kúpna cena vytlačená na faktúre bude rovnaká ako cena zobrazená na stránke pri zadávaní zákazky.

Kupujúci je povinný zaplatiť aj všetky dodatočné náklady na dopravu, dodanie, poštové poplatky a akékoľvek iné poplatky znášané pri dodávaní objednaných výrobkov, ktoré sa pripočítajú k cene objednaných výrobkov. (pozri kap. 6 "Dodanie") Náklady na použitie prostriedkov na komunikáciu na diaľku, na účely uzavretia zmluvy, patria výlučne Vám.

V prípade platieb online, Predávajúci nezodpovedá/nemôže viesť zodpovednosť za žiadne ďalšie dodatočné náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú, vrátane poplatkov za prevod meny uplatňovaných bankou, ktorá mu vydala kartu, ak platí inou menou než EURO.

Za toto zodpovedá jedine Kupujúci. Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny výrobkov prezentovaných na stránke, bez predchádzajúceho upozornenia.

Zodpovedáme za to, že hodnota Vašej objednávky sa nezmení po potvrdení e-mailom na adrese uvedenej po Vašej registrácii.

Kalapod.sk poskytuje záruku danú platnou legislatívou týkajúcu sa, okrem iného, fungovania tejto stránky, informácií, správnosti popisov, aktualizácie obsahu, výrobkov na stránke, ako aj ich vhodnosti na konkrétny účel.

Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že používanie tejto stránky a nákup výrobkov je na vlastnú zodpovednosť.

Nezodpovedáme za možné farebné rozdiely medzi farbami zobrazenými na Vašom monitore a farbami výrobku, ani za rozdiely vo veľkosti / rozmeroch výrobku, v dôsledku ich zvláštností.

3. Právna záruka zhody výrobkov

Pre všetky výrobky predávané na našej stránke platia záručné podmienky zhody podľa platných právnych predpisov.

Záručná doba zhody, ktorú poskytuje Kalapod.sk (vrátane skrytých vád), je tá, ktorá je poskytovaná v právnych predpisoch z tejto oblasti a poskytovaná obchodná záruka je 30 dní a počíta sa od dátumu dodania výrobku.

Na domnienku nesúladu sa nemožno odvolávať, ak:

- je nekompatibilná s povahou výrobku – vo všeobecnosti to platí pre výrobky s dobou použiteľnosti menej ako 6 mesiacov, - je nekompatibilná s povahou nesúladu – nesúlad je spôsobený nesprávnym použitím výrobku spotrebiteľom alebo bežným opotrebením výrobku (napr.: obuvi).

Výrobky, ktoré predáva Kalapod.sk, sú nové a pochádzajú zo zdrojov, ktoré schválil každý výrobca.

Konvenčná dobrovoľná záruka môže byť poskytnutá, iba ak výrobca ponúka takúto obchodnú záruku.

Práva spotrebiteľa nie sú v žiadnom prípade narušené existenciou alebo neexistenciou konvenčnej obchodnej záruky.

Ak ste fyzická osoba, pripomíname Vám Vaše spotrebiteľské práva v súlade so zákonom č. 449/2003, hlavne čl. 9-14, a to:

"Čl. 9 – Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobkov.

Čl. 10 – V prípade nezhody, spotrebiteľ má právo žiadať predajcu, aby uviedol výrobok do súladu, bezplatne, opravou alebo výmenou, podľa čl. 11, alebo má právo na zníženie ceny alebo ukončenie zmluvy týkajúcej sa tohto výrobku, za podmienok čl. 13 a 14.

Čl. 11 - (1) V prípade nesúladu má spotrebiteľ právo žiadať predávajúceho, aby opravil výrobok alebo má právo žiadať výmenu výrobku, v každom prípade bez úhrady, pokiaľ nie je opatrenie nemožné alebo neprimerané.

(2) Nápravné opatrenie sa bude považovať za neprimerané, ak pre predávajúceho spôsobí neprimerané náklady v porovnaní s iným nápravným opatrením, pričom sa zohľadní:

- hodnota, ktorú by mali výrobky, keby nedošlo k nesúladu;

- dôležitosť nesúladu;

- či by sa iné nápravné opatrenie mohlo vykonať bez závažných nepríjemností pre spotrebiteľa

(3) Nápravné opatrenie bude považované za nemožné, ak predávajúci nemôže poskytnúť identické náhradné výrobky alebo náhradné diely, a to aj z dôvodu nedostatku vybavenia alebo súvisiacej technológie.

(4) Akákoľvek oprava alebo výmena výrobkov sa uskutoční v primeranom časovom období stanovenom vzájomnou písomnou dohodou medzi predávajúcim a spotrebiteľom, bez akýchkoľvek významných nepríjemností pre spotrebiteľa, pričom sa zohľadní povaha výrobkov a účel, pre ktorý žiadal výrobky. Stanovená lehota nesmie prekročiť 15 kalendárnych dní odo dňa, keď kupujúci informoval predávajúceho o nesúlade výrobku.

(5) V prípade opravy výrobku sa namontujú iba nové diely.

Čl. 12 – Pojem bez zaplatenia, uvedený v čl. 10 a 11, sa vzťahuje na všetky náklady potrebné na dosiahnutie zhody výrobkov, vrátane poštovných nákladov, poplatkov za dopravu, manipulácie, diagnostiky, expertízy, demontáže, práce, použitých materiálov a balenia.

Čl. 13 – Spotrebiteľ môže požiadať o zodpovedajúcu zľavu alebo ukončenie zmluvy v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

- ak sa nekoná oprava alebo výmena výrobku;

- ak predávajúci neprijal nápravné opatrenie v primeranej lehote;

- ak predávajúci neprijal nápravné opatrenie podľa čl. 11 ods. (4), bez výrazných nepríjemností pre spotrebiteľa.

Čl. 14 – Spotrebiteľ nie je oprávnený požadovať ukončenie zmluvy, ak je nesúlad menej závažný."

4. Objednávka

Kupujúci môže zadávať Objednávky na stránke tým, že do nákupného košíka pridáva želané Výrobky a Objednávku dokončí tak, že sa zaviaže zaplatiť jedným z výslovne uvedených spôsobov. Po pridaní výrobkov do nákupného košíka je Tovar k dispozícii na kúpu v rozsahu, v akom je k dispozícii na sklade. Pridanie Výrobku do nákupného košíka, bez ukončenia Objednávky, nemá za následok zaregistrovanie Objednávky, implicitne ani automatické rezervovanie Výrobku.

Ukončením Objednávky, Kupujúci súhlasí s tým, že všetky ním poskytnuté údaje potrebné pre proces nákupu sú správne, úplné a pravdivé v čase zadania Objednávky. Ak Kalapod.sk potvrdí objednávku v plnom rozsahu, bude to znamenať úplné akceptovanie podmienok Objednávky.

Považuje sa, že Kalapod.sk prijal Objednávku, keď dôjde k elektronickému potvrdeniu (prostredníctvom e-mailu) zo strany Kalapod.sk Kupujúcemu, podľa ktorého bola Objednávka skontrolovaná a vstúpi do procesu doručovania beztoho, aby bolo potrebné potvrdenie o prijatí od Kupujúceho. Kalapod.sk nepovažuje nepotvrdenú objednávku, teda objednávku, pre ktorú neposlal žiadny potvrdzovací e-mail, za zmluvnú.

Táto Zmluva nadobúda platnosť po konečnom potvrdení Objednávky spoločnosťou Kalapod.sk.

5. Spôsob platby

Pre online nakupovanie s doručením kuriérom:

Platba sa môže uskutočniť:

- online akoukoľvek kartou Visa a MasterCard (jednorazová platba);

- pri doručení (v hotovosti) kuriérovi, ktorý dodal objednávku.

6. Dodanie

Dodanie sa uskutočňuje expresnou kuriérskou službou, a to jedným z našich partnerov:

Vyhradzujeme si právo odložiť/odmietnuť dodanie, ak ste sa rozhodli pre platbu online, ale prevedená suma sa nezaznamenala na našich účtoch až do termínu stanovenému na predaj.

Ak zadáte objednávku do 15:00 h, bude spracovaná a odovzdaná kuriérovi v ten istý deň. Ak ju zadáte po 15:00 h, objednávka bude spracovaná a zaslaná nasledujúci pracovný deň. Ihneď po ukončení objednávky dostanete potvrdzovací mail, v ktorom nájdete všetky podrobnosti ohľadom Vášho balíka.

V prípade objednávok vykonaných v sobotu počnúc 12.00 h a v nedeľu, spracovanie začína prvý pracovný deň a dodanie sa uskutoční do 1-2 pracovných dní odo dňa prijatia potvrdzovacieho e-mailu.

Pri objednávkach nad 40 euro, transport je ZDARMA.

Riziko straty alebo poškodenia výrobkov prechádza na Vás, keď Vy alebo tretia strana, iná než dopravca, fyzicky prevezme objednaný tovar.

Neakceptujeme plnenie objednávok prostredníctvom Vami určených dopravcov. V tejto zmluve si môže dopravcu zvoliť iba Predávajúci

Vyhradzujeme si právo nerešpektovať a neposielať objednávky osobám, ktoré nesplnia svoje zmluvné, peňažné alebo iné povinnosti voči Kalapod.sk.

Okrem toho, vyhradzujeme si právo zrušiť objednávky s neúplnými/nesprávnymi údajmi, v prípade, že nám Kupujúci neodpovedá.

Po neúspešnom pokuse o doručenie zo zákazníkovej viny, vykonané partnerskými kuriérskymi spoločnosťami, Vaša objednávka bude považovaná za zrušenú a táto zmluva bude ukončená.

Vyhradzujeme si právo neposielať už objednávky osobám, na účte ktorých sú zaregistrované najviac dve objednávky, ktorých doručenie nebolo možné úspešne sfinalizovať v priebehu jedného mesiaca.

V Propagačnom období (Black Friday, Vianoce, Nový rok, Veľká noc atď.), dodacia lehota objednávok zadaných počas kampane sa môže líšiť od lehoty zverejnenej na stránke www.kalapod.sk și se va face într-un interval de până la 5 zile lucrătoare de la acceptarea și confirmarea comenzii de către operatorii noștri.

7. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

Podľa platných právnych predpisov sa zrieknutie nákupu vzťahuje iba na zákazníkov – fyzické osoby.

Pre online nákupy s doručením kuriérom:

Podľa čl. 9 z Mimoriadneho nariadenia vlády 34/2014 Vás informujeme, že počas 14 dní od prijatia balíka máte možnosť informovať nás o odstúpení od zmluvy a vrátení Tovaru bez nutnosti odôvodnenia Vášho rozhodnutia o odstúpení a bez povinnosti zaplatiť ďalšie poplatky okrem tých, ktoré sú uvedené v čl. 13 ods. (3) a v čl. 14 z Mimoriadneho vládneho rozhodnutia č. 34/2014, teda zaplatiť:

- dodatočné náklady, ak ste si vybrali výslovne iný typ dodávky než štandardné doručenie ponúkané Predávajúcim;

- priame náklady spojené s vrátením výrobkov;

- ste tiež zodpovední za zníženie hodnoty výrobkov v dôsledku zaobchádzania s nimi, okrem toho, čo je potrebné na určenie povahy, charakteristík a fungovania výrobkov, v súlade s nariadeniami Mimoriadneho vládneho nariadenia OUG 34/2014.

V súlade s čl. 16 písm. e) z Mimoriadneho vládneho nariadenia č. 34/2014 o právach spotrebiteľa v rámci zmlúv uzatvorených s odborníkmi, predstavujú výnimky z práva na odstúpenie: "dodanie zapečatených výrobkov, ktoré nie je možné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktoré spotrebiteľ odpečatil" – výrobky, medzi ktoré patria nasledovné kategórie: PANČUCHY, PONOŽKY, SPODNÁ BIELIZEŇ, POSTEĽNÁ BIELIZEŇ, LEGÍNY, ktoré nemožno vrátiť po odpečatení.

8. VRÁTENIE TOVARU

Ak chcete vrátiť NEPOUŽITÝ/NENOSENÝ výrobok, musíte ho vrátiť v rovnakom stave, v akom bol dodaný (prosíme Vás, pokiaľ je to možné, aby ste poslali výrobok v originálnom obale so všetkým príslušenstvom, úplnou dokumentáciou, s neporušenými štítkami, pretože aj obal obsahuje prvky o pravosti výrobku a výrobcu a poskytuje zákazníkovi záruku, že je výrobok originálny).

Ak vrátený výrobok vykazuje známky opotrebenia, nosenia, škrabance, stopy po úderoch, chýba mu príslušenstvo alebo dokumentácia, vyhradzujeme si právo rozhodnúť o prijatí výrobkov a o zdržaní z navrátenej sumy. Túto sumu Vám oznámime po vyhodnotení spôsobenej škody."

Vyhradzujeme si tiež právo odmietnuť navrátenie výrobkov v prípade opakovaného zneužívania spáchaného zákazníkom, vrátane trvalých a opakovaných odmietaní prevziať objednávky zadané na zákazníckych účtoch atď., bez predchádzajúceho upozornenia.

Pre online nákupy s doručením kuriérom:

Kupujúci je povinný oznámiť Kalapod.sk úmysel vrátiť výrobok, v súlade s lehotou stanovenou v Čl. 7. PRÁVO NA ODSTÚPENIEvýberom jedného z nasledovných variantov:

a) registráciou žiadosti o vrátenie/uplatnením práva na odstúpenie;

b) vyhlásením, v ktorom si vyjadríte svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy a ktoré nám zašlete písomne, e-mailom, Oddelenia vzťahov so zákazníkmi, písomne prostredníctvom e-mailu na adresu contact@Kalapod.sk alebo telefonicky na 00421233325612.

c) vyplnením žiadosti uvedenej na: Formulár o vrátení tovaru

Formuláre vyplnené po uplynutí tohto obdobia - 14 dní – sa nebudú brať do úvahy.

Neakceptujeme vrátené balíky s platbou u príjemcu v prípade vrátenia tovaru prostredníctvom iných dopravných spoločností okrem tých, ktoré sú dohodnuté s Predajcom.

Všetky balíky, ktoré obsahujú vrátené výrobky, zasielajte na: „Kalapod.sk- Oddelenie VRÁTENÝ TOVAR", na adresu: IULIU MANIU BOULEVARD, Č. 187, BUDOVA B, SEKTOR 6, BUKUREŠŤ".

Hodnotu výrobkov poškodených počas transportu následkom nesprávneho zabalenia, v prípade vráteného tovaru, znáša Kupujúci.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali a vrátili ste nám Tovar, Vám vrátime všetky sumy, ktoré ste nám zaplatili, bez zbytočného odkladu, bankovým prevodom do 14 pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatia a skontrolovania celistvosti vráteného balíka. Kupujúci je povinný uviesť číslo účtu IBAN a meno držiteľa účtu.

V prípade transakcií kartami online sa tieto sumy musia vrátiť na pôvodnú kartu, z ktorej boli peniaze prijaté.

Ak chce Kupujúci vymeniť dodaný výrobok za iný s rovnakým identifikačným kódom, ale inej veľkosti, alebo ak zistiť nezhodu, musí zaslať žiadosť do 14 dní odo dňa prijatia pôvodného výrobku a v tomto prípade náklady za transport znáša Predávajúci.

9. Sťažnosti

Kalapod.sk je zodpovedná počas záručnej doby za kvalitu predaných výrobkov, podľa právnych predpisov v tejto oblasti.

Všetky sťažnosti treba podať písomne alebo telefonicky, hneď ako je to prakticky možné a v každom prípade do 14 dní od prijatia objednávky Kupujúcim, kontaktovaním Oddelenia vzťahov so zákazníkmi, písomne prostredníctvom e-mailu na adresu contact@Kalapod.sk alebo telefonicky na 00421233325612.

Sťažnosť musí byť zdokumentovaná poskytnutím všetkých relevantných údajov. Sťažovateľ musí poskytnúť Kalapod.sk číslo objednávky/faktúry, prepravný doklad (AWB), dôvod sťažovania, fotografie (v prípade nevyhovujúcich/poškodených výrobkov), predpokladané príčiny ktoré viedli k formulovaniu sťažnosti, požiadavky zákazníka.

Pri riešení sťažnosti sa budú brať do úvahy nasledovné kroky:

- kontrola prevzatia objednávky a dodania balíka;

- vnútorná analýza.

Počas riešenia sťažnosti, Kalapod.sk môže rozhodnúť:

- výmenu reklamovaného výrobku na svoje náklady;

- zaplatenie hodnoty tovaru;

- zamietnutie sťažnosti;

Ak bol tovar akýmkoľvek spôsobom upravený alebo sa do neho zasahovalo, nebude sa brať do ohľadu žiaden nárok.

Lehota na vybavenie sťažnosti bude maximálne 10 dní odo dňa prijatia balíka obsahujúceho reklamovaný výrobok, z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý presahuje ustanovenia zákona 449/2004, Vládneho nariadenia 21/1992 a Mimoriadneho vládneho nariadenia 34/2014.

10. Akcie a súťaže

Stanovujeme pravidlá akcií a súťaží, ktoré organizujeme. Tieto pravidlá oznamujeme potenciálnym účastníkom iba prostredníctvom našej stránky alebo na oficiálnych stránkach sociálnych sietí Facebook a Google+.

Výhody akcií majú iba tie objednávky, ktoré sa presne riadia pravidlami uverejnenými na stránke.

Počas zľavovej kampane, ZĽAVY SA NESČITUJÚ, využije sa zľava s najvyššou hodnotou.

Objednávky obsahujúce zľavové alebo hodnotové poukážky nemožno kombinovať s inými objednávkami!

Akcie platia pre zadané objednávky a ktorých výrobky boli pridané do nákupného košíka počas trvania kampane a v rámci dostupných zásob.

Kalapod.sk môže zrušiť akciu alebo súťaž bez predchádzajúceho upozornenia.

DÔLEŽITÉ – Zľavové poukážky z tej istej akciovej kampane SA NEKUMULUJÚ, možno aplikovať iba jednu zľavu za každú objednávku.

Účasťou v Kampaniach sa účastníci zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia, Obchodné podmienky a podmienky zverejnených úradných nariadení a platných zákonov.

Stránka www.kalapod.sk vedie rôzne kampane a akcie
Súhlasom s Obchodnými podmienkami tejto zmluvy nám udeľujete právo zasielať Vám pravidelne e-maily s informáciami alebo špeciálnymi ponukami.

11. Dôvernosť obchodných údajov a komunikácie

Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti Nového všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR),Vás ubezpečujeme, že GREEN FOOD MARKET SRL/ /KALAPOD pozná dôležitosť Vašich osobných údajov a zaväzuje sa chrániť ich dôvernosť a bezpečnosť. Preto je pre nás dôležité, aby sme Vám v tejto kapitole Obchodných podmienok poskytli všetky informácie týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov:

Rešpektujeme dôvernosť všetkých našich klientov a dôvernosť všetkých návštevníkov našej webovej stránky a preto zaobchádzame s osobnými údajmi a spracúvame ich s veľkou starostlivosťou, v technických a organizačných podmienkach primeranej bezpečnosti.

Podľa GDPR je súhlas so spracovaním osobných údajov slobodne vyjadreným, konkrétnym, informovaným a jasným prejavom súhlasu dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov, ktorý je vyjadrený v písomnom vyhlásení, v elektronickej alebo ústnej podobe.

Získaniu platného súhlasu predchádza výslovné určenie legitímnych účelov, na ktoré sa osobné údaje spracovávajú. To si vyžaduje, aby bola dotknutá osoba informovaná o účele spracovania svojich osobných údajov. Informácie, ktoré musia byť oznámené spotrebiteľovi, sa týkajú:

- totožnosti správcu, účelu spracovania, zozbieraných osobných údajov, existencie práva na odvolanie súhlasu.

Identifikačné údaje spoločnosti:

SC GREEN FOOD MARKET SRL, so sídlom v IULIU MANIU BOULEVARD, Č. 187, BUDOVA B, SEKTOR 6, BUKUREŠŤ, zapísaná v Obchodnom registri na Súde Ilfov pod č. J40/3248/2015, DIČ: RO34243756;

Vaše osobné údaje spracujeme iba v rozsahu potrebnom na splnenie nižšie uvedených údajov, v súlade so zákonnými opatreniami týkajúcimi sa bezpečnosti a dôvernosti údajov.

Údaje požadované od našich zákazníkov a účel ich spracovania:

- aby sme Vám mohli doručiť objednávku na zvolené miesto (požadujeme meno/priezvisko a poštovú adresu pre doručenie zásielky );

aby sme Vám mohli zaslať elektronickú faktúru za zakúpené výrobky (požadujeme platnú e-mailovú adresu);

- aby sme Vás mohli informovať o stave zadaných objednávok (požadujeme telefónne číslo osoby, ktorá dostane objednávku);

- aby sme Vás mohli informovať o novinkách, akciách a súťažiach organizovaných spoločnosťou KALAPOD.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na stanovený účel musí byť vyhlásením alebo súhlasným opatrením dotknutej osoby, zákazník musí označiť jednu z možností “SÚHLASÍM” alebo “NESÚHLASÍM” so spracovaním údajov. Zdôrazňujeme, že bez uvedených údajov nemôžeme vykonať dodanie (meno osoby, ktorá zadala objednávku, dodacia adresa, e-mailová adresa na zaslanie faktúry, telefónne číslo, na ktoré Vás kontaktuje kuriér).

Za týmto účelom sme sprístupnili zákazníkom formulár, ktorý im ponúka možnosť vyjadriť si súhlas elektronickým zaškrtnutím želaného variantu.

Ak spracovanie osobných údajov už nie je potrebné na plnenie/ukončenie objednávok výrobkov, ktoré predáva GREEN FOOD MARKET, na splnenie zákonnej povinnosti, a ani nie je opodstatnené oprávneným záujmom GREEN FOOD MARKET SRL, môžete takéto spracovanie odmietnuť alebo môžete odvolať svoj predchádzajúci súhlas, pričom odmietnutie bude mať účinky v budúcnosti. Napríklad dotknuté osoby si môžu odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom priameho marketingu, personalizovaných ponúk, kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu. Po vyhovení žiadosti o odvolanie súhlasu, dotknutá osoba už nebude dostávať obchodné informácie týkajúce sa akcií, noviniek, súťaží KALAPOD, ktoré ponúka GREEN FOOD MARKET.

Výslovný súhlas môžedotknutá osoba kedykoľvek odvolať písomnou formou,, pričom tento úkon nie je podmienený žiadnymi poplatkami alebo inými povinnosťami.

GREEN FOOD MARKET bude považovať všetky informácie, ktoré od Vás dostala, za dôverné a nebude ich zdieľať s tretími stranami (s výnimkou kuriérskych spoločností, ktoré vykonávajú doručovanie balíkov s Vašimi objednávkami) bez Vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu. Vo vzťahu k GREEN FOOD MARKET máte podľa platných právnych ustanovení nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo na odporovanie.

Platby uskutočňované kartou sa konajú prostredníctvom online platobných riešení poskytovaných tretími stranami autorizovanými v súvislosti so GREEN FOOD MARKET. Na vylúčenie rizika, že by Vaše údaje mohli byť zneužité alebo nezákonne použité neoprávnenými osobami, autorizované tretie strany v súvislosti so GREEN FOOD MARKET zaručujú zákonnosť a bezpečnosť osobných údajov (číslo karty, dátum vypršania platnosti atď.) a použitých počítačových systémov.

GDPR stanovuje vek 16 rokov pre platnosť súhlasuso spracovaním osobných údajov dieťaťa.

Autorské práva na celý obsah stránky kalapod.ro/net patria výlučne GREEN FOOD MARKET SRL.

Akýkoľvek pokus akéhokoľvek druhu o úpravu aspektu a informácií na tejto webovej stránke, s výnimkou jej zákonného vlastníka – GREEN FOOD MARKET SRL, ako aj vytvorenie odkazov bez predchádzajúceho súhlasu GREEN FOOD MARKET SRL poskytuje jednoznačné a jednostranné právo GREEN FOOD MARKET SRL na využitie všetkých svojich kompetencií a oslovenie právne kompetentných súdov na stíhanie týchto činov.

Pri prečítaní tohto dokumentu ste sa informovali o Vašich právach v súlade s platnými právnymi ustanoveniami: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov a právo na odporovanie Zároveň, ak sa spracovanie vykonáva na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas adresovaný spoločnosti GREEN FOOD MARKET, podľa platných právnych predpisov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Pri prečítaní tohto dokumentu ste boli informovaný o tom, že osobné údaje poskytované spoločnosti GREEN FOOD MARKET sú rozhodujúcimi prvkami pre plnenie/ukončenie zadaných objednávok a dodanie výrobkov na uvedenú adresu a uvedenému príjemcovi.

Na uplatnenie práv dotknutých osôb uvedených vyššie sa môžete obrátiť na spoločnosť GREEN FOOD MARKET s datovanou a podpísanou písomnou žiadosťou, na e-mailovú adresu: gdpr@Kalapod.sk alebo na nasledovnú korešpondenčnú adresu: SC GREEN FOOD MARKET SRL, so sídlom v IULIU MANIU BOULEVARD, Č. 187, BUDOVA B, SEKTOR 6, BUKUREŠŤ. K žiadosti treba pripojiť čitateľnú kópiu dokladu totožnosti podpísanej osoby, aby sa nevytvoril priestor na zneužitie práv zo strany tretej osoby v mene skutočného zákazníka.

Kalapod.sk podala oznámenie podľa zákona č. 677/2001 o ochrane osôb týkajúcej sa spracovania osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov a bola zapísaná do registra dôkazov o spracovaní osobných údajov Národného orgánu pre dohľad nad spracovaním osobných údajov podľa ustanovení článku 23 ods. 4 zo zákona č. 677/2001.

Registračné číslo oznámenia zo Všeobecného registra Národného orgánu pre dohľad nad spracovaním osobných údajov: 0006721 z 23.03.2015.

Rešpektujeme dôvernosť údajov zákazníkov a zaväzujeme sa, že ich údaje neprenášame tretím stranám, ale ich používame výlučne na účel, na ktorý boli zadané (vykonanie objednávky) a na obchodné informácie týkajúce sa našej činnosti a značkyKALAPOD.sk.

Podľa požiadaviek zákona č. 677/2001 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 506/2004 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromného života v oblasti elektronickej komunikácie, KALAPOD.sk je povinná spravovať bezpečným spôsobom a len na stanovené účely, osobné údaje, ktoré nám poskytnete o Vás alebo o inej osobe.
Podľa zákona č. 677/2001 máte právo na prístup, na zásah do údajov, právo nebyť podrobený individuálnemu rozhodnutiu a právo obrátiť sa na súd. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a požiadať o vymazanie údajov. Na uplatnenie týchto práv môžete adresovať poštou písomnú žiadosť, datovanú a podpísanú, na adresu našej spoločnosti.

12. Bezpečnosť údajov a komerčná komunikácia

Zhromaždené osobné údaje sa použijú iba na uvedené účely tejto stránky.

Informácie v objednávkovom formulári sa použijú na odoslanie potvrdenia objednávky, prípadné propagačné akcie, periodické informačné bulletiny atď. iba s predchádzajúcim súhlasom užívateľa stránky.

Zaväzujeme sa, že nebudeme zverejňovať ani predávať databázy obsahujúce informácie týkajúce sa osobných údajov našich zákazníkov.

KALAPOD.sk nepodporuje spamy. Každý používateľ/zákazník, ktorý na webovej stránke explicitne uviedol svoju mailovú adresu, sa môže rozhodnúť o jej vymazanie. Komunikácia uskutočnená spoločnosťou KALAPOD.sk prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku (medziiným e-mail) obsahuje úplné a kompatibilné identifikačné údaje odosielateľa alebo odkazy na neho, k dátumu prenosu ich obsahu.

13. Podvod

Akýkoľvek pokus o prístup k osobným údajom iného používateľa, o zmenu obsahu stránky www.kalapod.sk alebo o ovplyvnenie výkonu servera prevádzkujúceho stránku www.kalapod.sk, a bude považovať za pokus o podvod a bude sankcionovaný príslušnými orgánmi, podľa platných rumunských právnych predpisov.

14. Obmedzenie zodpovednosti

Nezodpovedáme za: žiadne škody (priame, nepriame, náhodné alebo iné), ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používania informácií uvedených na webovej stránke a akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu, ktoré môžu viesť k akejkoľvek strate. Informácie sa môžu reprodukovať v tlačenej podobe len pre osobné použitie.
Informácie sa nesmú reprodukovať, distribuovať alebo prenášať na inú osobu alebo začleňovať iným spôsobom do iného dokumentu alebo materiálu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu ich autorov.

Kalapod.sk nezodpovedá za škody akéhokoľvek druhu, ktoré by Kupujúci alebo ktorákoľvek tretia strana mohli utrpieť v dôsledku plnenia spoločnosťou KALAPOD.sk akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z Objednávky a za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania Tovaru po dodaní a najmä kvôli ich strate.

15. Záručné podmienky.

Pokyny na údržbu/skladovanie obuvi, kožených výrobkov a príslušenstva

Na poskytnutie záruky je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny na údržbu/skladovanie obuvi, kožených výrobkov a príslušenstva.

Všeobecne: po každom nosení, obuv treba vyčistiť a uložiť na vhodné miesto. Pre zabezpečenie čím dlhšej doby používania obuvi a udržania estetického aspektu, odporúčame Vám nosiť alternatívne 2-3 páry obuvi počas týždňa. Pred použitím akýchkoľvek čistiacich alebo údržbárskych výrobkov je bezpodmienečne potrebné obuv vyčistiť a usušiť. Je tiež veľmi dôležité, aby ste si pozorne prečítali návod na použitie takýchto čistiacich a údržbárskych prostriedkov. Neumývajte obuv vodou alebo v práčke a nepoužívajte na usušenie priamy zdroj tepla, nechajte obuv pomaly vyschnúť pri izbovej teplote.

Čistenie obuvi a kožených výrobkov:

 • Prach z obuvi so zvrškom z hladkej kože alebo usne utierajte handrou alebo kefou a mastné škvrny alebo iné nečistoty odstráňte handrou namočenou do vodného roztoku čistiaceho prostriedku.
 • Pre čím lepšiu starostlivosť o kožu aplikujte pomocou mäkkej kefy alebo handry, po niekoľkých použitiach, vrstvu krému alebo vosku na obuv a potom vyleštite mäkkou handrou alebo kefou
 • Obuv so semišovým zvrškom vykefujte kefkou špeciálnou pre tento druh kože; nepoužívajte vodu, pretože môže zanechať fľaky a na čistenie používajte špeciálny krém. Olejové alebo tukové škvrny odstraňujte pomocou špeciálnych roztokov pre tento typ kože.
 • Obuv s lakovaným zvrškom, pokovaným povrchom alebo iným zalakovaným materiálom utrite od prachu mäkkou a suchou handrou. Tento druh obuvi chráňte od priameho kontaktu a pôsobenia organických rozpúšťadiel (alkohol, acetón) alebo iných chemických látok.
 • Obuv so zvrškom z textilného materiálu odporúčame nosiť iba za suchého počasia. Po každom nosení vykefujte suchou kefou, takou ako na oblečenie. V prípade fľakov použite špeciálny čistiace roztoky na textilné materiály a dodržiavajte pokyny na použitie odporúčané ich výrobcami.
 • Obuv so zvrškom z koženky vyčistite po každom použití vlhkou handrou. Mastné fľaky vyčistite vodným roztokom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadny leštiaci roztok.

Poznámky:

 • Obuv nie je vodotesným výrobkom, odporúčame Vám nosiť ju za suchého počasia, okrem tej, ktorá je špeciálne určená pre vlhké prostredie. Obzvlášť sa odporúča, aby ste nosili obuv s textilným zvrškom alebo usne s dekoratívnymi švami alebo perforáciami, ako aj obuv s koženou podrážkou alebo podrážkou prišitou o zvršok iba za suchého počasia, pretože v opačnom prípade by voda mohla vniknúť dovnútra;
 • S výnimkou obuvi špeciálne vytvorenej na tento účel, podrážky nemajú protišmykové vlastnosti, takže existuje riziko pošmyknutia, najmä v mokrom alebo chladnom počasí;
 • Obuv skladujte na suchom mieste, chráňte pred vlhkom, zabraňujte kontaktu s chemikáliami.
 • Obuv s vysokými podpätkami nie je odporúčaná na šoférovanie.
 • V prípade kožených výrobkov (tašky, kabelky, peňaženky, opasky atď.) sa vo všeobecnosti odporúča dodržiavať rovnaké pokyny ako v prípade obuvi a prípadne špeciálne pokyny od výrobcu/distribútora:
 • Kožené výrobky s hladkým alebo lisovaným povrchom čistite mäkkou handrou alebo kefou a mastné škvrny alebo iné nečistoty odstráňte handrou namočenou do vodného roztoku čistiaceho prostriedku;
 • Chráňte kožené výrobky pred priamym kontaktom s organickými rozpúšťadlami (benzín, alkohol, acetón);
 • Kožené výrobky s textilným povrchom odporúčame nosiť iba za suchého počasia. Nedávajte ich do práčky, nepoužívajte bielidlo. Škvrny možno odstrániť pomocou špeciálnymi roztokmi na škvrny z textilných materiálov, podľa pokynov na použitie odporúčaných ich výrobcami.

16.Vyššia moc

KALAPOD.sk si vyhradzuje právo odložiť alebo zrušiť dodanie objednaných výrobkov, ak ich nemožno realizovať z dôvodov nezávislých od kalapod.sk ako: požiare, explózie, povodne, extrémne meteorologické podmienky, závažné epidémie, vládne akcie, štrajky, vojny, teroristické útoky, protesty, vzbury, občianske nepokoje alebo iné prekážky vyššej moci, v súlade s rumunskou legislatívou.

Ak príslušná udalosť neprestane do 15 (pätnástich) dní od vzniku, každá strana má právo oznámiť druhej strane úplné ukončenie Zmluvy bez toho, aby si ktorákoľvek zo strán mohla uplatniť nárok na úhradu škody od druhej strany.

17.Spory

Akýkoľvek spor medzi Používateľmi a KALAPOD.sk bude riešený priateľskou cestou. Ak sa konflikt nevyrieši zmierom, súdna právomoc pripadá súdom v Rumunsku, kde má sídlo SC GREEN FOOD MARKET SRL.